Bakgrund till projektet

I Convoys projekt "Flexibelt entreprenörskap" ska verksamheten med egenanställda entreprenörer utvecklas i syfte att skapa ett mer varierat arbetsliv i norra Sverige. Vägen till entreprenörskap genom egenanställning lämpar sig väl för flera av de verksamheter som identifieras som Norra Norrlands framtidsnäringar - de kreativa näringarna, information och kommunikation samt tjänsteverksamhet genom till exempel avknoppningar från offentlig sektor eller för försörjning till basindustrierna.

I det tidigare projektet, "Egenanställning - förenklat entreprenörskap" med Coompanion som huvudman, har fokus varit att informera om egenanställningskonceptet, utveckla plattformen med den ekonomiska föreningen (Convoy), webben samt att få igång verktyget för att administrera entreprenörernas uppdrag och ekonomi. I det här projektet ska stöd och rådgivning till egenanställda utvecklas liksom nätverket internt i organisationen och mellan de anslutna entreprenörerna samt med liknande organisationer regionalt, nationellt och internationellt.

Målsättningen är att utveckla en flexibel form för företagande och entreprenörskap som ger fler möjlighet till sysselsättning, fler entreprenörer möjlighet att testa sina idéer samt nya och befintliga företag möjlighet att växa.