Syfte

Syftet med Flexibelt entreprenörskap är att utveckla verksamhet, strukturer och policies som ger stöd i utvecklingen av entreprenörskap genom egenanställning i Norrbotten och Västerbotten. Utvecklingsarbetet i projektet ska genomföras på tre nivåer:

 • På individnivå med utveckling av potentiella entreprenörer och entreprenörer anslutna till Convoy genom kompetensutveckling, rådgivning, mentorskap och nätverksbyggande som ger gemensamma lösningar för exempelvis marknadsföring, upphandling och större uppdrag.
 • På organisationsnivå med utveckling av konceptbäraren Convoy samt befintliga och nya medlemmar och delägare i egenanställningsföretag, utveckling av samverkan med andra plattformar för egenanställda regionalt, nationellt och internationellt samt Entreprenörcentrum och liknande
 • På policynivå i samverkan med andra för att utveckla system och strukturer så att de på bästa möjliga sätt stödjer utvecklingen av entreprenörer och ett flexibelt företagande i Norrbotten och Västerbotten

Mål

Målet är att utveckla en flexibel form för företagande och entreprenörskap som ger fler möjlighet till sysselsättning, fler entreprenörer möjlighet att testa sina idéer samt nya och befintliga företag möjlighet att växa. Målen ska nås genom utveckling av en otraditionell företagargrupp med egenanställda entreprenörer i en samverkansplattform.

Målet för projektet ska nås genom:

 • Öka antalet egenanställda entreprenörer i egenanställningsföretag/samverkansplattformar för egenanställda entreprenörer
 • Öka kompetensen hos egenanställda entreprenörer
 • Öka samverkan mellan egenanställda entreprenörer så att exempelvis flera kan samverka kring större uppdrag, att de kan marknadsföra sig gemensamt och att de kan göra gemensamma upphandlingar
 • Öka samverkan med andra plattformar regionalt, nationellt och internationellt
 • Samla fler aktörer som kan vara med och utveckla konceptet egenanställning som medlemmar och delägare
 • Generellt öka kunskapen om möjligheterna med egenanställning i en plattform som exempelvis Convoy
 • Identifiera och finna vägar att överkomma hinder för entreprenörskap genom egenanställning

Målgrupp

Målgruppen återfinns på tre olika nivåer

 • Individnivån som utgörs av befintliga och potentiella egenanställda entreprenörer. För närvarande finns ett fyrtiotal* entreprenörer anslutna till Convoy och inom ramen för det aktuella projektet ska ytterligare ett hundratal engageras
 • Organisationsnivån som innefattar befintliga och framtida aktörer engagerade som medlemmar och delägare i plattformar för egenanställda i regionen. Andra organisationer utöver de som redan är aktiva har visat intresse för medlemskap i Convoy. Grunden i ett engagemang hos befintliga och nya medlemmar finns i viljan att utveckla och stödja entreprenörskap i form av egenanställning och människor med idéer
 • Policynivå som innefattar beslutsfattare, organisationer och stödstruktur för entreprenörskap. Det kan handla om arbetsförmedling, Entreprenörcentrum, kommunernas näringslivskontor eller universitet.